Sökning: "Jenny Singer-Berntsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jenny Singer-Berntsson.

  1. 1. Naturvistelse och fysisk aktivitet som medel för koncentration? : en experimentell cross-over studie

    Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

    Författare :Jenny Singer-Berntsson; Jonathan Adolfsson; [2010]
    Nyckelord :koncentration; fysisk aktivitet; natur;

    Sammanfattning : SammanfattningSyfte:Syftet med denna studie var att undersöka om måttlig fysisk aktivitet hade en akut, mätbar påverkan på koncentrationsförmågan. Vidare var syftet att undersöka om vistelse i naturen/och eller bullrig trafikmiljö hade någon ytterligare/särskild påverkan. LÄS MER