Sökning: "Jenny Sjöstrand"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Jenny Sjöstrand.

 1. 1. Hur patienter med långvarig smärta upplever bemötandet i sjukvården : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linda Sjöstrand; Jenny Friberg; [2017]
  Nyckelord :bemötande; information; kommunikation; långvarig smärta; patientens upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag kan uppemot 40 % av sjukvårdsbesöken kopplas samman med smärta. Smärta är en signal på att något i kroppen är fel och när en individ drabbas av långvarig smärta påverkas hela individens livsvärld. Det leder ofta till en förlust av identitet, försämrad livskvalitét samt socialt utanförskap. LÄS MER

 2. 2. ”Det gäller att inte fega ur” : pedagogers berättelser om hur de går tillväga när de upptäcker, misstänker eller får kännedom om barn som far illa

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Jenny Arnesson; Marie Sjöstrand; [2017]
  Nyckelord :Förskola; anmälningsplikt; förskollärare; pedagog; socialtjänst; handlingsplan; förskolechef; barn som far illa;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ta reda på hur förskollärare agerar om de upptäcker, misstänker eller får kännedom om barn som far illa, samt hur de uppfattar anmälningsplikten och vilket stöd som pedagogerna erbjuds när de gör en anmälan. För att få reda på detta har vi förutom forskning och litteraturstudier även intervjuat fem stycken verksamma förskollärare och två stycken verksamma förskolechefer på två olika förskolor i södra Sverige. LÄS MER

 3. 3. Brandteknisk riskvärdering av Västerport köpcentrum

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Jenny Gramenius; Carl-Johan Sjöstrand; Ida Svensson; [2012]
  Nyckelord :Brandteknisk riskvärdering; Detact-QS; effektutveckling; FDS; galleria; kritiska förhållanden; känslighetsanalys; Nyköping; personsäkerhet; Simulex; utrymning; värmestrålning; Västerport köpcentrum; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The following report contains a fire safety evaluation of Västerport Köpcentrum in Nyköping. The focus of the report has been personal security during evacuation. LÄS MER

 4. 4. Får alla vara med och leka? : En studie om hur kränkande handlingar kommer till uttryck i ämnet idrott och hälsa

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Jenny Sjöstrand; Kristina Sjöstrand; [2007]
  Nyckelord :idrott och hälsa; kränkande handlingar; kränkning; mobbning;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med studien var att undersöka hur kränkande handlingar kommer till uttryck i ämnet idrott och hälsa. Våra frågeställningar är: I vilka situationer uppstår kränkande handlingar? Vilka olika typer av kränkande handlingar förekommer? Skiljer sig kränkande handlingar åt beroende på kön? Om så är fallet - på vilket sätt? Vilka utsätter andra respektive blir utsatta för kränkande handlingar? Metod Vi har genomfört kvalitativa intervjuer och strukturerade observationer. LÄS MER

 5. 5. Ekonomistyrning i hotell (Elite)

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jenny Öhrström; Christina Svenning Foung; Roger Persson; Ida Sjöstrand; [2005]
  Nyckelord :ekonomistyrning; hotell; Balanserat styrkort; resultatenhet; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Vi vill beskriva och analysera ekonomistyrningen av och inom en enhet i en hotellkedja. Vidare vill vi diskutera hur olika ekonomistyrningsverktyg kan användas i ett hotellföretag. Vår studie har utgått ifrån en abduktiv ansats. Vidare har vi använt oss av en kvalitativ metod och upplysningar har insamlats genom intervjuer. LÄS MER