Sökning: "Jenny Stark"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden Jenny Stark.

 1. 1. FÖRSKOLLÄRARES FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR PLANERING OCH UNDERVISNING I FÖRSKOLAN

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Jenny Mork; [2021-09-30]
  Nyckelord :Förskola; planering; undervisning; förutsättningar; förskollärare;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur förskollärare beskriver ochplanerar undervisning, samt vilka förutsättningar de har för planering och vilkakonsekvenser det får för undervisningen.Teori: Den teoretiska inramningen i denna undersökning är Bernsteins pedagogiska teori(Bernstein, 2000). LÄS MER

 2. 2. Reducing Serialization in Distributed Systems using Mergeable Serialized Replicated Data Types

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jenny Norelius; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Distributed computing is integral to today’s computing infrastructure. In some cases where high availability is important Conflict-free Replicated Data Types (CRDTs) are used to gain Strong Eventual Consistency between multiple nodes in a network. LÄS MER

 3. 3. Utevistelse på förskolan : hur barns utevistelse påverkas av platsens förutsättningar och andra faktorer

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Jenny Lind; [2021]
  Nyckelord :friyta; förskola; förskolegård; barn; utevistelse; lek; utflykt;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka vilka faktorer som påverkar förskoleverksamhetens utevistelse och barnens lek. Tidigare studier inom området har visat att utevistelsen är viktig för barns hälsa och välmående. Dessa undersökningar har också visat att stora kuperade gårdar med naturlig växtlighet ger mer aktiva barn. LÄS MER

 4. 4. Barns inflytande i förskolans undervisning : En intervjustudie om förskollärares beskrivningar kring möjliggörandet av barns inflytande i förskolans undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Linnea Dencker; Jenny Mårtensson; [2021]
  Nyckelord :barns inflytande; förhållningssätt; förskola; förskollärare; kommunikation; undervisning.;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att konstruera kunskap kring hur förskollärare beskriver skapandet av kommunikation för barns inflytande i undervisningen i förskolan, samt vilka utmaningar de upplever i detta. Följande frågeställningar ligger till grund för studien: Vad beskriver förskollärare om hur de arbetar med barns inflytande i undervisningen? och Vilka möjligheter och/eller hinder beskriver förskollärare gällande barns inflytande i undervisningen? Studien tar avstamp i socialkonstruktionism och analyseras med hjälp avbegrepp från Habermas teori samt Bernsteins teori. LÄS MER

 5. 5. Den nya butiksupplevelsen online : Hur kundupplevelsen i liveshopping kan designas för att leda till högre köpintentioner

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Sofia Pettersson; Stridsman Jenny; [2021]
  Nyckelord :Live shopping; Customer experience; Touch points; Purchase intentions; Personal sales; Influencer marketing.; Liveshopping; Kundupplevelse; Kontaktpunkter; Köpintentioner; Personlig försäljning; Influerad marknadsföring;

  Sammanfattning : Introduktion: Att skapa en stark kundupplevelse har inom de senaste åren blivit en fokuspunkt inom marknadsföring bland både ledande företag och forskning. De flesta studier inom kundupplevelse har behandlat kundupplevelsen i fysisk handel och inom e-handeln. LÄS MER