Sökning: "Jenny Stehager"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jenny Stehager.

  1. 1. Terapi i mononormativitetens rum

    Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

    Författare :Jenny Stehager; [2019]
    Nyckelord :den sexuella värdehierarkin; familjerådgivning; flersamhet; mononormativitet; obligatorisk monogami; polyamori;

    Sammanfattning : Polyamori i terapikontext är ett outforskat ämne i Sverige. Syftet med denna studie är att undersöka polyamorösa klienters erfarenheter av familjerådgivning. LÄS MER