Sökning: "Jenny Svahn"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jenny Svahn.

 1. 1. Roof mounted PV system : Navigating implementation prerequisites for property with certain requirements

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Samuel Forsberg; Simon Svahn; Hanne Lundin Wallengren; Jenny Wikström; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to evaluate the potential of a PV installation for the Swedish real estate company Specialfastigheter. The main objective with such an implementation is that the state-owned company aims to decrease their carbon footprint. LÄS MER

 2. 2. Lärande i matematik - Att ta den lärandes perspektiv? En fenomenografisk studie av nio lärares uppfattningar kring fenomenet lärande i matematik

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jenny Jansson; Pernilla Klang; Anna Svahn; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vi som skrev detta arbete har ett intresse för lärande och matematik då matematikämnet ofta kanBakgrund:vara sammankopplat med svårigheter. Vi ville genom denna undersökning ta reda på vilkauppfattningar lärare har kring elevers lärande när det gäller matematik. LÄS MER