Sökning: "Jenny Törnqvist"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Jenny Törnqvist.

 1. 1. Barns populärkultur i läsfrämjande syfte : Kvalitativ studie om läsfrämjande arbete på fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Jenny Tisell Törnqvist; [2019]
  Nyckelord :Populärkultur; barns populärkultur; fritidshem; läsfrämjande aktiviteter; läsfrämjande arbete.;

  Sammanfattning : Children´s popular culture for reading purposes, Qualitative study on reading promotion work at the leisure center Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om barns populärkultur och dess betydelse för läsfrämjande aktiviteter. Fritidshemmet ska utöver att erbjuda barnen en meningsfull fritid även stimulera elevernas utveckling och lärande samt behandla det centrala innehållet i Språk och kommunikation. LÄS MER

 2. 2. Vem vill bli BMA? En kvalitativ undersökning om vilka som väljer att läsa till Biomedicinsk analytiker och vilka informationskanaler de väljer.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Alexandra Edström; Frida Törnqvist; [2011-09-14]
  Nyckelord :socialt arv; medievanor; Sensemaking approach; kommunikation; akademiskt arv;

  Sammanfattning : Titel: Vem vill bli BMA? En kvalitativ undersökning om vilka som väljer att läsa till Biomedicinsk analytiker och vilka informationskanaler de väljer. Författare: Alexandra Edström och Frida Törnqvist Uppdragsgivare: Institutionen för Biomedicinska analytikerprogrammet Kurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation. LÄS MER

 3. 3. Online Brand Perception : Functionality and Representationality in the Printer Manufacturing Industry

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Jenny Larsson; Maria Törnqvist; [2005]
  Nyckelord :brand; branding; industrial branding; added-value; Internet branding; functionality; representationality;

  Sammanfattning : Background and problem: As Internet usage has become increasingly common and important in our society it is crucial for companies to acknowledge the impact of online branding. As differences between products are decreasing it is no longer sufficient to compete solely on price or quality. Thus the importance of brands and branding is increasing. LÄS MER

 4. 4. Projektkvaliet : en diskussion kring kvalitet i projekt

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Jenny Danell; Anna Törnqvist; [2004]
  Nyckelord :Business and economics; Projekt; kvalitet; Ekonomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Valet av projekt som arbetsform framställs i litteraturen som eftersträvansvärt då det medför flertalet organisatoriska fördelar vilket borde innebära ett intresse av att studera dess kvalitet. Kvalitetstänkande vad gäller projekt är traditionellt starkt knutet till projektets output men arbetssättet med vilket output realiseras omnämns inte i samma utsträckning när man talar om kvalitet i projekt. LÄS MER