Sökning: "Jenny Thiborg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jenny Thiborg.

  1. 1. Faktorer som bidrar till användning av pedagogisk handledning, En studie av två stadsdelar

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Liselott Jacobsson; Jenny Thiborg; [2012]
    Nyckelord :faktorer; grupphandledning; handledning; pedagoger; pedagogisk handledning; rektorer;

    Sammanfattning : Abstrakt Jacobsson, Liselott & Thiborg, Jenny (2012) Faktorer som bidrar till användningen av pedagogisk handledning En studie av två stadsdelar (Contributing factors for the use of guidance A study of two districts) Specialpedagogik Skolutveckling och ledarskap Lärande och samhälle Malmö högskola Vilka faktorer bidrar till användning av pedagogisk handledning i skolor? Syftet med vårt arbete är att studera två stadsdelar med olika förutsättningar för att utröna faktorer som bidrar till den pedagogiska handledningens användande. Den teoretiska referensram vi använt oss av är systemteorin. LÄS MER