Sökning: "Jenny Tobiasson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jenny Tobiasson.

  1. 1. Innehålls- och delningsdivision : En studie med skriftliga prov och individuella intervjuer i åk 5

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

    Författare :Jenny Jaatinen; Sara Tobiasson; [2011]
    Nyckelord :Matematik; division; talradsteori; kontext; benämnda uppgifter;

    Sammanfattning : Syfte med vårt examensarbete är att studera elevernas prestationer inom division för att se om det finns några samband mellan elevernas talradsfärdigheter och de benämnda uppgifternas kontext som kan ha betydelse för elevernas prestationer inom divisionen. För att besvara våra frågeställningar och även nå vårt syfte valde vi att använda oss av elevprover och ett muntligt prov som datainsamlingsmetoder. LÄS MER