Sökning: "Jenny Von Platten"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jenny Von Platten.

  1. 1. Energideklarationen i två vågor - En byggnadsspecifik jämförelse av energiprestanda konstaterar ett decennium av reducerad energianvändning i svenska flerbostadshus

    Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

    Författare :Jenny von Platten; Carolina Holmberg; [2019]
    Nyckelord :Technology and Engineering;

    Sammanfattning : .... LÄS MER