Sökning: "Jenny Wase"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jenny Wase.

  1. 1. Socialtjänstens rättsäkerhetsansvar vid överlämnande till särskild vård för unga enligt BrB 32 kap

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Carl-Johan Wase; Jenny Magnusson; [2008]
    Nyckelord :Unga lagöverträdare; Socialsekreterare; Rättsäkerhet; Socialrätt; Straffrätt; Personutredning; Särskilt vårdbehov;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utifrån ett rättsäkerhetsperspektiv redogöra för hur den straffrättsliga påföljden om överlämnande till särskild vård för unga verkställs inom socialtjänsten. Avsikten är också att analysera huruvida påföljden verkställs på ett sätt som står i samklang med lagstiftarens intentioner, samt att diskutera hur den enskilde socialsekreteraren kan bidra med att kravet på rättsäkerheten efterlevs och förstärks. LÄS MER