Sökning: "Jenny Wennesund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jenny Wennesund.

  1. 1. Taluppfattning är A och O! : En studie kring hur speciallärare och specialpedagoger kartlägger SUM-elevers grundläggande taluppfattning och hur stödundervisningen utformas för eleverna.

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematikdidaktik (MD); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematikdidaktik (MD)

    Författare :Josefine Nielsen; Jenny Wennesund; [2015]
    Nyckelord :grundläggande taluppfattning; taluppfattning; matematiksvårigheter; SUM-elever; kartläggning; åtgärder; specialpedagogik; samverkan;

    Sammanfattning : Students with learning difficulties in the area of mathematics often show a weak fundamental number sense, which can impact their abilities to reach their learning objectives in mathematics, if they are not given the appropriate support to develop to their full potential with consideration taken to their special needs. The focus of this study was to highlight how support teachers and specialists map these students fundamental number sense, as well as show how the additional support teaching is made out and individually developed. LÄS MER