Sökning: "Jenny Wetterling"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jenny Wetterling.

  1. 1. Suicidala patienters erfarenheter av sjuksköterskans omvårdnad - en kvalitativ litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

    Författare :Hanna Eriksson; Jenny Wetterling; [2019]
    Nyckelord :bemötande; kommunikation; omvårdnad; patienters erfarenheter; relation; suicid;

    Sammanfattning : Bakgrund: Varje år sker uppemot 1500 suicid i Sverige och närmare tio gånger fler gör suicidförsök. WHO klassar suicid som ett folkhälsoproblem då en miljon människor globalt sett dör till följd av suicid varje år. LÄS MER