Sökning: "Jenny Wiklund"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Jenny Wiklund.

 1. 1. Skolsköterskans erfarenheter av att identifiera elever med psykisk ohälsa – en systematisk litteraturöversikt. “En känsla av att något är fel”

  Magister-uppsats,

  Författare :Jenny Wiklund; Ellen Hjelmgren; [2018-03-01]
  Nyckelord :Barn och unga; elever; identifiering; psykisk ohälsa; skolhälsovård; skolsköterskan; systematik litteraturöversikt; Children and youth; students; identifying; mental illness; school health care; school health service; school nurse; systematic literature review;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa bland barn och ungdomar är ett växande problem. Skolsköterskan befinner sig i position att tidigt kunna identifiera den psykiska ohälsan bland unga då hens arbete innefattar att möta alla elever och bedriva hälsofrämjande arbete. LÄS MER

 2. 2. Optimeringsverktyg för automatisk planering och reglering av produktion i småskaliga vattenkraftverk

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Jenny Möller; Johan Wiklund; [2018]
  Nyckelord :optimisation tool; small-scale hydropower plant; production planning; control; optimeringsverktyg; småskalig vattenkraft; produktionsplanering; reglering;

  Sammanfattning : Småskaliga vattenkraftverk regleras vanligtvis med avseende på vattennivån i magasinet eller vattenflödet, utan hänsyn till efterfrågan på elkraft. Examensarbetet utfördes på uppdrag av Fortum Generation som önskade att undersöka möjligheten att istället automatiskt optimera planeringen och regleringen av de småskaliga vattenkraftverken med hänsyn till prisbild, verkningsgrad, vattensituation, miljödomar, miljöhänsyn samt mekaniskt slitage. LÄS MER

 3. 3. Optimal Production Planning for Small-Scale Hydropower

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Anna-Linnea Towle; [2018]
  Nyckelord :Optimisation; optimization; hydropower planning; self-adaptive; automatic control; optimal planning; Optimering; vattenkraftplanering; självreglerande; automatisk styrning; optimal planering;

  Sammanfattning : As more and more renewable energy sources like wind and solar power are added to the electricgrid, reliable sources of power like hydropower become more important. Hydropower isabundant in Scandinavia, and helps to maintain a stable and reliable grid with added irregularitiesfrom wind and solar power, as well as more fluctuations in demand. LÄS MER

 4. 4. Elevers möjligheter att lära bråk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Rebecka Bruér; Jenny Wiklund; [2017]
  Nyckelord :Matematik; lärande; bråk; aspekt; kvot; förhållande; division;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur elever i årskurs 6 uttrycker sina kunskaper om olika aspekter av bråk, jämförelser och division samt vilka resonemang och strategier de då använder. Syftet är även att undersöka vilka möjligheter eleverna upplever de fått att lära sig detta samt vilka möjligheter lärarna upplever att de har gett eleverna att lära sig, eftersom vi vill veta orsaker till att använda strategier valdes och vilka samband det kan finnas mellan elevers kunskaper om bråks olika aspekter och deras kunskaper om jämförelser och division med bråk. LÄS MER

 5. 5. Vad händer när vi öppnar dörren och går ut? : Fem pedagogers uppfattningar om och hur den fysiska inomhus och utomhusmiljön påverkar deras förhållningssätt gentemot barnen i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Ann Skyttmo; Jenny Wiklund; [2016]
  Nyckelord :Pedagoger; fysisk miljö; utomhusmiljö; inomhusmiljö; makt; styrning.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER