Sökning: "Jenny Wilhelmsson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Jenny Wilhelmsson.

 1. 1. Vad hände med bilden? : En studie i hur responsiv webbdesign påverkar dramaturgi, berättargrepp och bildkomposition

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Jenny Wilhelmsson; [2020]
  Nyckelord :Informationsdesign; Informativ illustration; Responsiv design; Dramaturgi; Berättargrepp; Bildkomposition; Featuregrafik;

  Sammanfattning : Responsiv webbdesign har blivit en konvention på Internet i takt med att allt fler besöker webbsidor från sina mobiltelefoner. Men det flytande formatet orsakar svårigheter gällande bildgestaltning anpassade för responsiva webbformat, vilket försämrar bildernas funktionalitet. LÄS MER

 2. 2. Föräldrar med barn i samhällsvård - En kvalitativ studie om vilka hjälpbehov som finns och hur de möts upp av socialtjänst

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Frida Sjöström; Jenny Wilhelmsson; [2012-07-02]
  Nyckelord :LVU Lag med särskilda bestämmelser om Vård av Unga ; Föräldraskap; Omsorgssvikt; Socialtjänst;

  Sammanfattning : Syftet för studien är att undersöka hur socialsekreterare ser på sitt arbete med föräldrar vars barn blivit omhändertagna med stöd av LVU § 2. De fyra frågeställningarna är; 1) vilken hjälp tycker socialsekreterarna att föräldrarna behöver och varför? 2) vilken hjälp bidrar socialtjänsten med i praktiken för att öka föräldraförmågan? 3) till vilken grad arbetar man för en förändring? 4) hur ser socialsekreterarna på sin respektive föräldrarnas roll i hjälparbetet? För att undersöka detta har vi intervjuat fem socialsekreterare som på något vis har kontakt med dessa föräldrar. LÄS MER

 3. 3. Lantbrukarens inställning och medvetenhet kring prissäkring

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Jenny Wilhelmsson; [2010]
  Nyckelord :Riskhantering; Beslutsprocesser; Beteende; Företagsstyrning; Prissäkring;

  Sammanfattning : Among farmers in Sweden hedging of product prices is a relatively new way of thinking. A deregulated market and a more volatile price picture are consequences of the free market and the movements towards globalization. The effects of globalization are largely a demand- and supply driven market. LÄS MER

 4. 4. Säkrare utveckling och användning av kalkylark inom mindre och medelstora företag : en metod

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Jenny Sjöström; Marie Wilhelmsson; [2007]
  Nyckelord :excel; kalkylark; kalkylfel; kalkyl; it-revision; finansiell process; kontrollstruktur; intern kontroll;

  Sammanfattning : Kalkylapplikationer används frekvent av företag för bearbetning avfinansiell information. Denna uppsats inriktar sig på Excel, som är denvanligast förekommande kalkylapplikationen. LÄS MER

 5. 5. Personalläsecirklar på folkbibliotek : Ett forum för att utveckla litteraturpedagogiska förhållningssätt

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Jenny Englund; Edda Trautmann; [2006]
  Nyckelord :bibliotekarie; litteraturpedagogik; personalläsecirkel; bibliotekspedagogik; folkbibliotek; fortbildning; interaktivt lärande; skönlitteratur;

  Sammanfattning : The purpose of this master’s thesis is to examine how librarians perceive the importance of staff reading groups in helping to make fiction more accessible to adult users of public libraries. The study also examines how librarians perceive the learning processes in such groups, and what these learning processes involve and how they appear. LÄS MER