Sökning: "Jenny Zander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jenny Zander.

  1. 1. Att ses som avvikande i ett heteronormativt samhälle : En studie om transpersoners livsberättelser om sin identitetsutveckling

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

    Författare :Johansson Emma; Jenny Zander; [2017]
    Nyckelord :Transgender; Gender Identity; Life Conditions; Stigmatization; Well-Being; Transperson; Könsidentitet; Livsvillkor; Stigmatisering; Välbefinnande;

    Sammanfattning : Uppsatsen behandlar transpersoners livsberättelser och hur deras utveckling påverkat dem. Syftet med studien är att skapa en ökad förståelse kring transpersoners identitetsutveckling och hur det påverkar deras livsvillkor. LÄS MER