Sökning: "Jenny de Fine Licht"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jenny de Fine Licht.

  1. 1. Om detta må vi inte berätta? En experimentell undersökning om legitimiteten för prioriteringar inom hälso- och sjukvården

    D-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Jenny de Fine Licht; [2008-09-09]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER