Sökning: "Jens Garcia"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jens Garcia.

  1. 1. En chill lektion, skulle jag säga : En kvalitativ intervjustudie om svenska och nederländska elevers syn på bildundervisningen

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

    Författare :Jens Garcia; [2016]
    Nyckelord :Ämneskonception; ramfaktorer; syfte; bildämnet;

    Sammanfattning : Syftet med undersökningen var att få kunskap om vilken syn eleverna i Nederländerna, ett land som aktivt jobbar för att ungdomar ska intressera sig i kultur, och eleverna i Sverige har på bildämnet. Forskningsfrågorna bestod av att ta reda på hur eleverna uppfattar undervisningen, vad de uppskattar mest i det och vilket syfte de tror att det uppfyller. LÄS MER