Sökning: "Jens Gullbrandsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jens Gullbrandsson.

  1. 1. Planera för att improvisera : En kvalitativ intervjustudie av gitarrlärares syn på, strategier i, samt undervisning i övning av jazzimprovisation

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

    Författare :Jens Gullbrandsson; [2016]
    Nyckelord :Övning; jazzimprovisation; gitarrlärare; övningsstrategier; undervisning; högre utbildning; hermeneutik;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie var att bidra till ökad kunskap om hur gitarrlärare med erfarenhet av undervisning inom högre musikutbildning ser på övning av improvisation i jazzgenren, hur de beskriver att de själva övar, samt deras beskrivningar av hur de förmedlar olika övningsstrategier för jazzimprovisation till sina studenter inom ramen för instrumentalundervisning. Med en kvalitativ ansats som grund genomfördes tre kvalitativa intervjuer med gitarrlärare verksamma inom musikhögskolan. LÄS MER