Sökning: "Jesenka Sehic Musinovic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jesenka Sehic Musinovic.

  1. 1. Preschool children´s meeting with literacy

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

    Författare :Jesenka Sehic Musinovic; Florije Zeqiri Fejzullahi; [2019]
    Nyckelord :Literacy; emergent literacy; sociokulturellt perspektiv; barns literacyhistoria; högläsning;

    Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vilka metoder och arbetssätt förskollärare förhåller sig till för att främja barns språkutveckling genom läsning i förskolan. Denna studie görs utifrån ett sociokulturellt perspektiv och baserar sig på grundtesen att människors interaktion, möten med varandra, är betydelsefullt för hur språkinlärning och lärandet sker i samspelet med andra i olika situationer och med olika verktyg. LÄS MER