Sökning: "Jesmin Afram"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jesmin Afram.

  1. 1. Vägen till en framgångsrik utlandsetablering : en studie av Akzo Nobel Nippon Paint AB:s etableringsstrategier

    Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

    Författare :Ema Zorlak; Jesmin Afram; [2006]
    Nyckelord :etablering; marknad; Uppsala modellen; Uppsalaskolan; Nätverk; Akzo Nobel; strategier;

    Sammanfattning : Establishment can be described in many terms. This term is about a company that is establishing on the European market. For many companies, this can appear as a difficult, time- and resource taking process but to advance and develop it is not enough to have a good position on the Swedish market. LÄS MER