Sökning: "Jesper Örngren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jesper Örngren.

  1. 1. Analys angående användning av Environmental Impact Assessments i kommunal detaljplanering för att motverka effekterna av Urban Sprawl

    Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

    Författare :Adam Jonsson; Jesper Örngren; [2022]
    Nyckelord :Detail planning; EIA; Environment; Municipal; Urban development; Urban Sprawl; Small-scale development; Zoning;

    Sammanfattning : Large-scale developments undergo a process known as Environmental ImpactAssessment (EIA) in order to assess the environmental effects that the constructionmight incur, carried out by the municipal office. Only projects of a large area coverage such as highways and railroads are covered by this procedure. LÄS MER