Sökning: "Jesper Hamrin Eriksson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jesper Hamrin Eriksson.

  1. 1. Substansrabatter i Sverige : En studie om substansrabatter på svenska investmentbolag

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Fredrik Falkenberg; Jesper Hamrin Eriksson; [2018]
    Nyckelord :Substansrabatter; Investmentbolag; Förvaltningsavgifter; Onoterade innehav; Ägarstruktur; Investor sentiment;

    Sammanfattning : Svenska investmentbolag har historiskt sätt handlats till en substansrabatt och flera av investmentbolagen på Nasdaq Stockholm handlas så än idag. Denna studie undersöker om några av de mest diskuterade och studerade faktorerna inom ämnet har någon effekt på de svenska investmentbolagens substansrabatter. LÄS MER