Sökning: "Jesper Hedin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jesper Hedin.

  1. 1. En pentekostal eller katolsk Jesus? : En undersökning av kristologin i Jesusmanifestet av Anders Arborelius och Sten-Gunnar Hedin

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Systematisk teologi med livsåskådningsforskning

    Författare :Jesper Pålsson; [2014]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER