Sökning: "Jesper Jungstedt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jesper Jungstedt.

  1. 1. Undersökning av faktorer som påverkar avkastningen i fastighetsbolag : Multipel linjär regressionsanalys utförd på fem noterade fastighetsbolag

    Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

    Författare :Jesper Jungstedt; [2017]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Fastighetsbolag har egenskaper som är speciella för just denna bransch och det finns många åsikter om dem som investeringsobjekt. Syftet med detta examensarbete är att hitta faktorer som påverkar avkastningen på publika noterade fastighetsbolag. Arbetet ska svara på två frågeställningar: 1. LÄS MER