Sökning: "Jesper Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden Jesper Larsson.

 1. 1. Geo-temporal Online Analysis of Traffic Rule Violations

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Adam Davidsson; Dyako Fatih; Simon Larsson; Jesper Naarttijärvi; Daniel Nilsson; Marcus Svensson; [2020-10-30]
  Nyckelord :Traffic rule violations; Risk estimation; Privacy preservation; Computer vision; Deep learning neural net;

  Sammanfattning : Due to inattention and not complying with traffic regulations, human error accounts forroughly 94% of all traffic accidents. To counter this, the need to develop systems that canidentify traffic rule violations and calculate the risk of collisions. The information reportedcan then be used to implement preventive measures. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelse av mötet med vårdpersonal inom psykiatrisk slutenvård : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emma Dahlberg; Jesper Larsson; [2020]
  Nyckelord :Psychiatric inpatient care; experience; care; patient´s perspective; mental disorders; Psykiatrisk slutenvård; upplevelse; vård; patientperspektiv; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den psykiatriska slutenvården ska hjälpa patienten att lindra lidande. Det är av betydelse hur personalen bemöter patienten samt hur patienten vill bli bemött för att de ska kunna bygga upp en relation till varandra. Mötet med patienten är en viktig del i vårdandet och hur vården upplevs. LÄS MER

 3. 3. Deep Learning Approach for Extracting Heart Rate Variability from a Photoplethysmographic Signal

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Gudny Björk Odinsdottir; Jesper Larsson; [2020]
  Nyckelord :Heart rate variability; photoplethysmograpic signal; human activity recognition; deep learning approach; recurrent neural network; long short-term memory network;

  Sammanfattning : Photoplethysmography (PPG) is a method to detect blood volume changes in every heartbeat. The peaks in the PPG signal corresponds to the electrical impulses sent by the heart. The duration between each heartbeat varies, and these variances are better known as heart rate variability (HRV). LÄS MER

 4. 4. Riskfaktorer för muskeloskeletala besvär hos operationssjuksköterskor : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Jesper Ringström; Kristofer Larsson; [2020]
  Nyckelord :Perioperativ omvårdnad; Ergonomi; Muskeloskeletala besvär; Riskfaktorer;

  Sammanfattning : Introduktion: Prevalensen av muskeloskeletala besvär hos operationssjuksköterskor är hög där upp till 77% rapporterar detta. Ohälsa är en tydlig konsekvens där tidigare forskning påvisar försämrad livskvalitet, nedsatt arbetsförmåga och samsjuklighet. LÄS MER

 5. 5. Värdeskapande med gröna obligationer : En studie om marknadsreaktioner vid emittering av gröna obligationer i Europa

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emil Larsson; Jesper Zakrisson; [2020]
  Nyckelord :Gröna obligationer; Överavkastning; Eventstudie; Europa; Hållbarhet;

  Sammanfattning : Hållbarhet har blivit en viktig aspekt av företagande på senare år och till följd av det har antalet gröna obligationsemissioner ökat. Den första gröna företagsobligationen emitterades 2013, och med tanke på ämnets korta historia finns endast ett fåtal studier inom området. LÄS MER