Sökning: "Jesper Ljung Holm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jesper Ljung Holm.

  1. 1. Hur identifieras segregerade bostadsområden? : En metodutveckling med utgångspunkt i Bollnäs tätort

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

    Författare :Jesper Ljung Holm; Tobias Wennergrund; [2018]
    Nyckelord :Segregation; multicriteria decision analysis; social sustainability; Index of Dissimilarity; Bollnäs.; Segregation; multikriterieanalys; social hållbarhet; Index of Dissimilarity; Bollnäs.;

    Sammanfattning : Segregationen i Sverige har ökat de senaste åren vilket skapat ett allt större samhällsproblem. Det är därför viktigt att kommunerna i ett tidigt stadie aktivt börjar arbeta mot segregation och för social hållbarhet. LÄS MER