Sökning: "Jesper Lundqvist"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Jesper Lundqvist.

 1. 1. Exploring off-grid electricity production in Sweden: Benefits vs costs

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Jesper Björkman; Simon Lundqvist; [2020]
  Nyckelord :Battery storage; Grid defection; Grid parity; Grid tariff; HOMER Pro; Hydrogen storage; Off-grid; Off-grid applications; Partially off-grid; Prosumer; Prosumer household; Self-sufficient household; Socio-technical change; Socio-technical systems; Solar PV; Sweden; Utility death spiral.; Batterilagring; Delvis Off-grid; Grid paritet; Off-grid; Prosument; Vätgaslagring; Självförsörjande hushåll; Socio-tekniska förändringar; Socio-tekniska system; Solpaneler; Sverige;

  Sammanfattning : Over the past decade, technologies that facilitate household electricity production and storage have seen a rapid development along with a significant cost reduction. Research points to an increased share of household-produced electricity within the existing national grids across the globe. LÄS MER

 2. 2. Studenter och begränsad skärmtid : Uppbrutet lås bryter inte mobilvanor

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jesper Lundqvist; Lovisa Carlberg; [2019]
  Nyckelord :Screen time; moderation; limits; iOS; students; social media;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport är att undersöka effektiviteten av de inbyggda verktygen för att minska skärmtid i Apples iOS för studenter. Frågeställningen vi har undersökt är “Hur förändras studenters mobilvanor genom att låta Apples Skärmtid låsa appar?”. LÄS MER

 3. 3. Can organic waste provide sustainable fuel and energy in Rio de Janeiro? : An Early Assessment of waste-based biogas solutions in Rio de Janeiro, Brazil

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik; Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Jesper Lindmark; Lundqvist Oscar; [2019]
  Nyckelord :biogas; potential; feasibility; performance; environmental; economic; biogas solution; biogas solutions; waste-based; early assesment; multi-criteria framework; biogas; potential; genomförbarhet; prestanda; miljömässig; ekonomisk; biogaslösningar; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Sustainable waste management remains a great challenge for many cities throughout the world. Landfilling is worldwide the most common way of treating municipal solid waste (MSW) and landfilling of organic matter releases the high potent gas methane, which contributes to global warming. LÄS MER

 4. 4. Va, vet ni inte hur man gör? : Nyanlända flickors upplevelser av inkludering inom idrott och hälsa - en intervjustudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Jesper Lundqvist; Simon Tafvelin; [2019]
  Nyckelord :didaktisk inkludering; KASAM; gymnasiet;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har antalet nyanlända elever i den svenska skolan ökat. Då ett flertal studier undersökt hur lärare inom idrott och hälsa arbetar för att inkludera nyanlända elever syftade denna studie till att undersöka hur nyanlända flickor upplever didaktisk inkludering inom ämnet idrott och hälsa. LÄS MER

 5. 5. Påverka din skärmtid : En studie om hur en display i gråskala kan påverka användandet av sociala medier på smarttelefoner

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jesper Lundqvist; Victor Ljungblad; [2019]
  Nyckelord :Screen time; social media; color; colour; smartphone; greyscale; user experience;

  Sammanfattning : This study aims to examine how greyscale affects the screen time on smartphones and in what way it influences the user experience on the social media applications Facebook and Instagram. The use of social media applications is constantly increasing which has resulted in negative effects like difficulties with concentration and attention among individuals. LÄS MER