Sökning: "Jesper Meisner"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jesper Meisner.

  1. 1. Kapitalbudgetering under risk : En studie av svenska SME-företag

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

    Författare :Jesper Meisner; Oscar Revhult Lövqvist; [2017]
    Nyckelord :SMEs; capital budgeting; capital budgeting techniques; investment analysis; investment-specific risk; firm-specific risk; strategic investment; SME-företag; kapitalbudgetering; kapitalbudgeteringstekniker; investeringsanalys; investeringsspecifik risk; företagsspecifik risk; strategiska investeringar;

    Sammanfattning : The purpose of this study is to explain how investment-specific and firm-specific risk affects small and medium sized enterprises’ (SMEs) choice of capital budgeting technique for strategic investments.Furthermore, this study also aims to identify which of these risks affects the choice of capital budgeting technique to the greatest extent. LÄS MER