Sökning: "Jesper Nyman"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Jesper Nyman.

 1. 1. Planeringen av de svenska ekodukterna : En utredande fallstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Jesper Nyman; [2021]
  Nyckelord :fysisk planering; planering; ekodukt; faunapassage; fauna; vägplan; översiktsplan;

  Sammanfattning : Ekodukter ses som en lösning på vägarnas barriäreffekter för faunan. Genom att minska viltolyckor och fragmenteringen av djurens habitat, blir vägarna säkrare och naturen mer sammankopplad. Dock är planeringen av ekodukterna viktig för att optimera djurens användning av dessa. LÄS MER

 2. 2. Machine learning approaches for detection of urinary tract infections

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Jesper Nyman; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Urinary tract infections (UTI) are a common bacterial infection. Diagnosing UTI can be done through urine culturing. While precise, culturing is both time and money consuming. Flow cytometry analysis (FCA) is a different technique that can calculate different attributes in a urine sample. LÄS MER

 3. 3. Förskolepedagogers inställning till barns användande av IKT i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Liza Gustavsson; Jesper Nyman; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Användarfokuserad utveckling av en mellanmålsdryck för skolelever

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Jesper Nyman; Niklas Yin; [2014]
  Nyckelord :profiling; preference; children; concentration; teachers; students; snack; profilering; preferens; barn; koncentration; lärare; elever; mellanmål;

  Sammanfattning : Examensarbetets syfte var att undersöka preferenser för olika mellanmålsdrycker, avsedda för skolbarn och som enbart var tillverkad av skånska vegetabilier. Ett ytterligare syfte var att studera lärares uppfattningar av elevernas koncentrationsförmåga under lektionstiden innan lunch. LÄS MER

 5. 5. Earnouts and asymmetric information - A study of M&A transactions of privately held Swedish SME’s

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jesper Nyman; Fredrik Ohlsson; [2011-03-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Swedish business climate is up for a big change. During the coming yearsmany of the 40‐chord entrepreneurs will sell off their family businesses creatinga huge need for allocating potential buyers. LÄS MER