Sökning: "Jesper Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden Jesper Olsson.

 1. 1. Är seniorer förbisedda i den digitala marknadsföringen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jesper Hansson; Jesper Olsson; Sanne Persson; [2021]
  Nyckelord :Digital marknadsföring; e-handel; seniorer; livsmedel; STP-modellen; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Är seniorer förbisedda i den digitala marknadsföringen? - En kvalitativ studie av ett marknadsledande livsmedelsföretag Seminariedatum: 2021-01-14 Kurs: FEKH29 Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 hp Författare: Jesper Hansson, Jesper Olsson och Sanne Persson Handledare: Veronika Tarnovskaya Fem nyckelord: Digital marknadsföring, e-handel, seniorer, livsmedel, STP-modellen Syfte: Med utgångspunkt i det ökande intresse som seniorer nu börjat visa för att handla livsmedel online och den potentiellt stora kundgrupp som de kan utgöra i e-handelssammanhang vill vi i denna uppsats undersöka hur livsmedelsföretag arbetar med sin digitala marknadsföring för att nå ut och kommunicera mot seniorer. Teoretiskt perspektiv: Fokus för arbetet är digital marknadsföring med två analysmodeller: STP-modellen och marknadsföringsmixen. LÄS MER

 2. 2. AI in Public Service: Stakeholder Framing of Implementing Robotized Process Automation in Financial Aid in Swedish Municipalities.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jesper Olsson; [2021]
  Nyckelord :AI; RPA; technological frames; Trelleborg-model; Financial Aid; Digitization; Administration.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Artificial Intelligence has become a hot topic as improvements in available technologies previously considered science fiction, like image recognition, language processing, and self-driving vehicles, are becoming financially viable. Further, several studies point to how automation of processes will increase efficiency in a variety of white-collar sectors. LÄS MER

 3. 3. Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet genom teamwork? : Ett svenskämneslags möjligheter och utmaningar som kompetensutvecklande nätverk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Jesper Olsson; [2020]
  Nyckelord :Kompetensutveckling; Ämneslag; Vetenskaplig grund; Beprövad erfarenhet; Aktör-nätverksteori;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker hur samarbetet och samspelet mellan gymnasieskolans svensklärare i ett ämneslag kan bidra till utveckling av svenskämnet och svenskundervisningen. För att genomföra detta har studien använt en kombination av semistrukturerade intervjuer med fem svensklärare och observationer av fem ämneslagsmöten, inom ramen för en etnografisk ansats. LÄS MER

 4. 4. Påverkar informationsmängden i en årsredovisning marknadseffektiviteten?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karl Milde; Jesper Olsson; [2020]
  Nyckelord :Eventstudie; Information overload; Årsredovisning; Marknadseffektivitet; Informationsmängd;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker om det går att finna några samband mellan den informationsmängd ett företags årsredovisning innehåller och hur effektivt informationen prisas in av marknaden. Resultat från tidigare forskning går isär gällande vilken påverkan en ökad informationsmängd har på marknadseffektiviteten. LÄS MER

 5. 5. Åldersbedömning av asylsökande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Viktor Erbro; Henrik Esmaili; Pontus Larsson; Jesper Olsson; James Pålsson; Erik Sörstadius; [2019-06-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Dethärkandidatarbetethartagitframenåldersbedömningsmetodbaseradpåbayesianskinferens. Som åldersindikatorer har mognadsstadier för vänster och höger visdomstand i underkäken och en knäled på godtycklig sida använts. LÄS MER