Sökning: "Jesper Westerin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jesper Westerin.

  1. 1. Klimatpåverkan av att pyrolysera dränerad torv : en konsekvens-LCA för användandet av biokol i betong

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Energy and Technology

    Författare :Jesper Westerin; [2018]
    Nyckelord :pyrolys; dränerad torvmark; livscykelanalys; stycketorv; global uppvärmning; fjärrvärme;

    Sammanfattning : In Sweden there is approximately 6.4 million hectares of peatlands, which is about 15 % of the total land area. A significant proportion of peatlands, 2,4 million hectares, is affected by human drainage to promote agriculture and forest production. LÄS MER