Sökning: "Jessica Ahlbom"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jessica Ahlbom.

  1. 1. Tillit och psykisk hälsa : En studie om faktorer som påverkar tillit

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Jessica Ahlbom; Emilia Berg; [2014]
    Nyckelord :tillit; psykisk hälsa; samhällsinstitutioner; sjukvård;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka hur individers psykiska hälsa påverkar tilliten till sjukvården samt ett antal övriga samhällsinstitutioner, i det här fallet polisen, socialtjänsten, arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Vidare undersöktes om tidigare kränkningar samt tidigare negativa erfarenheter hade påverkan på tilliten. LÄS MER