Sökning: "Jessica Ahlström"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Jessica Ahlström.

 1. 1. ”HR-tech är stekhett” En studie om hur praktiska åtgärder för att motverka diskriminering kan tillämpas och utvecklas i rekryteringsprocesser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jessica Ahlström; Lisa Romeborn; [2021-10-22]
  Nyckelord :Diskriminering; rekrytering; rekryteringsprocesser; kompetensbaserad rekrytering; HR-tech; artificiell intelligens;

  Sammanfattning : År 2020 spreds Covid-19 över hela världen och utvecklades snabbt till en pandemi. Det har resulterat i förödande konsekvenser och i Sverige har ekonomin drabbats hårt och arbetslösheten har stigit kraftigt. LÄS MER

 2. 2. Omvårdnadsåtgärder vid trycksår hos äldre personer : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jessica Gustavsson; Nicolle Liljeqvist Ahlström; [2021]
  Nyckelord :Allmän litteraturöversikt; kunskap; upplevelser; vårdlidande;

  Sammanfattning : Background: Pressure ulcers occur because an area of the body is being overloaded. It is divided into different degrees and often develops with other medical conditions. Previous research indicates that it can negatively affect patient’s independence and self-confidence. LÄS MER

 3. 3. Vem kan fånga vinden? : En undersökning om tillgängliggörande av konst och kultur för unga från landsbygden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Jessica Ahlström; [2020]
  Nyckelord :Landsbygd; inkludering; konstpedagogik; diskurs; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Med barnkonventionen som ny lag står Sverige inför utmaningen att tillgängliggöra kultur och konstnärligt skapande för alla barn och unga. Detta samtidigt som viktiga kulturinstitutioner på landsbygden läggs ned eller förflyttas till större orter. LÄS MER

 4. 4. Reflektioner om samtal kring mångfald i relation till en yrkesutbildning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Anna Ahlström; Jessica Brännström; [2009]
  Nyckelord :förhållningssätt; kurs; utbildning; reflektion; mångfald; lärande; fokusgruppintervjuer; Social Sciences;

  Sammanfattning : Intentionen med uppsatsen var att undersöka hur deltagarna i en yrkesutbildning pratar om en kurs i mångfaldskunskap. Avsikten med uppsatsen var att med en diskursanalytisk positionering, tolka deltagarnas diskurser och förhållningssätt i deras samtal om kursen. LÄS MER