Sökning: "Jessica Alexandersson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jessica Alexandersson.

  1. 1. Men hur mår arbetsförmedlarna då? : En kvalitativ studie om arbetsförmedlares anställningsotrygghet efter januariavtalet 2019.

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

    Författare :Martina Karlsson; Jessica Alexandersson; [2020]
    Nyckelord :Job insecurity; stress factors; leadership; communication; coping strategies.; Anställningsotrygghet; stressfaktorer; ledarskap; kommunikation; copingstrategier.;

    Sammanfattning : Syftet med vår studie var att ta reda på om och på vilket sätt arbetsförmedlare känner stress genom anställningsotrygghet. Vi valde att fokusera på de arbetsförmedlare som fortsatte arbeta på arbetsförmedlingen efter att januariavtalet slöts och omorganiseringen av arbetsförmedlingen startade. LÄS MER