Sökning: "Jessica Andersson Mutlu"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jessica Andersson Mutlu.

  1. 1. ”Det gäller att vara väldigt lyhörd”

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

    Författare :Karin Erlandsson; Jessica Andersson Mutlu; [2023-10-21]
    Nyckelord :Förskollärare; barnskötare; förskola; uppfattningar; trauma typ 1; död; resiliens; barnperspektiv;

    Sammanfattning : I ”Läroplan för förskolan” (2018) framkommer det att barns välbefinnande och trygghet ska ligga till grund för den pedagogiska omsorgen som präglar förskolans verksamhet. Det framkommer däremot inte; varken i vår förskollärarutbildning eller i lagar samt styr- och policydokument, hur förskollärare och barnskötare ska förhålla sig till att möta barn i sorg som upplevt plötsliga traumatiska händelser som resulterar i dödsfall, exempelvis naturkatastrofer, sjukdomar och bilolyckor. LÄS MER