Sökning: "Jessica Bergqvist Engwall"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jessica Bergqvist Engwall.

  1. 1. Ett normkritiskt utvecklingsarbete med fokus på en förskolas sångrepertoar

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Jessica Bergqvist Engwall; [2016]
    Nyckelord :Utvecklingsarbete; Sångrepertoar; Normkritisk pedagogik; Normkritik; Normer; Maktrelationer; Makt; Intersektionalitet; Barnkultur; Förskola; Barns kultur; Fokusgrupp; Deltagarorienterad ansats; Feministisk vetenskapsteori;

    Sammanfattning : Syftet med utvecklingsarbetet är att utifrån ett normkritiskt perspektiv granska ochutveckla en del av verksamheten på en förskola, i syfte att synliggöra och vidga normer. Utvecklingsarbetet skedde tillsammans med delar av ett arbetslag från en förskola i en större stad i Sverige och materialet som granskades är de sånger som vanligtvis sjungs av pedagogerna i projektet. LÄS MER