Sökning: "Jessica Billquist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jessica Billquist.

  1. 1. Ledarskap på distans : Förutsättningar, utmaningar och möjligheter

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

    Författare :Jessica Billquist; [2019]
    Nyckelord :distance leadership; leader-member exchange theory; work- related sense of coherence;

    Sammanfattning : En kvalitativ studie som syftar till att analysera vad som kan skapa bra förutsättningar för ett ledarskap på distans, beskriva vilka utmaningar och möjligheter detta kan medföra och uppmärksamma upplevda skillnader mellan att leda på distans och att leda på plats. Åtta semistrukturerade intervjuer genomfördes där tidigare forskning om leader-member exchange theory och arbetsrelaterad känsla av sammanhang låg till grund för intervjuguiden. LÄS MER