Sökning: "Jessica Bloodworth"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jessica Bloodworth.

  1. 1. Livet med tarmstomi : En litteraturstudie om individers erfarenheter av att leva med tarmstomi

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

    Författare :Linnéa Stjärnvall; Jessica Bloodworth; [2016]
    Nyckelord :Anpassning; erfarenheter; kroppsuppfattning; tarmstomi; upplevelser;

    Sammanfattning : Bakgrund: En tarmstomi hanterar avföring och innebär att tarmen läggs ut på buken. En tarmstomioperation skapar kroppsliga förändringar som ofta påverkar individen negativt. Tarmstomin påverkar individens vardag och behovet av stöd är viktigt för att kunna hantera den nya situationen. LÄS MER