Sökning: "Jessica Borgqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jessica Borgqvist.

  1. 1. Lojalitetsskapande i sällanköpshandeln - är relationer och lojalitet av betydelse?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

    Författare :Jessica Borgqvist; Karolin Persson; [2013]
    Nyckelord :Kundrelationer; kundlojalitet; kundlojalitetsprogram; sällanköpshandel Customer relations; customer loyalty; customer loyalty programs; consumer durables; Social Sciences; Business and Economics;

    Sammanfattning : Titel: Lojalitetsskapande i sällanköpshandeln – Är relationer och lojalitet av betydelse? Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management Författare: Jessica Borgqvist & Karolin Persson Handledare: Mikael Bergmasth Nyckelord: Kundrelationer, kundlojalitet, kundlojalitetsprogram, sällanköpshandel Syfte: Syftet är att belysa hur företag inom sällanköpshandeln ser på innebörden av relationer och lojalitetsskapande. Detta studeras utifrån två fallföretag vilka tillämpar relation- och lojalitetsskapande aktiviteter på skilda vis. LÄS MER