Sökning: "Jessica Erlandsson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Jessica Erlandsson.

 1. 1. Kvinnors upplevelse av sexualitet efter icke-malign hysterektomi- En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Malin Crusensvärd; Jessica Erlandsson Larsson; [2022]
  Nyckelord :Sexualitet; Upplevelse; Hystektomi; Kvinnlig identitet; Information; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vid operationer i bäckenet finns det en risk för att sexualiteten blir påverkad. Utifrån kvinnans tidigare erfarenheter, normer och kultur kan synen på sexualitet te sig olika vilket ställer krav på sjuksköterskans roll i att bemöta kvinnan i de sexuella frågorna. LÄS MER

 2. 2. Arbetsterapeutiska interventioner vid hand- och armträning efter stroke : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Jessica Erlandsson; Hanna Höglund; [2020]
  Nyckelord :Stroke; occupational therapy; upper extremity;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att sammanställa och beskriva arbetsterapeutiska interventioner vid hand-och arm träning för vuxna män och kvinnor med stroke, samt att undersöka interventionernas effekt och studiernas beviskraft. Metod: Datainsamling utfördes via litteratursökning i fyra databaser inom hälsa och medicin. LÄS MER

 3. 3. ”Socioekonomiska faktorers påverkan på tonåringars psykiska hälsa” : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Fanny Erlandsson; Jessica Velander; [2018]
  Nyckelord :Adolescents; mental health; socioeconomic; social; economic; Tonåringar; psykisk hälsa; socioekonomiska faktorer; sociala; ekonomiska;

  Sammanfattning : Bakgrund Psykisk ohälsa har ökat drastiskt bland tonåringar idag. Några av de aspekter som tycks driva på den här utvecklingen är socioekonomiska faktorer, det vill säga faktorer som har med den sociala och ekonomiska miljön att göra. LÄS MER

 4. 4. Strukturella skillnader inom den administrativa byggbranschen : Finns det strukturella skillnader, och hur påverkar de kvinnliga och manliga ledare?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Jessica Erlandsson; Hanna Berg; [2017]
  Nyckelord :Strukturella skillnader; ledarskap; administrativa byggbranschen; kultur; organisationsteori;

  Sammanfattning : Problemformulering: Föreligger det inom den administrativa byggbranschen fortfarande några strukturella skillnader i hur kvinnliga och manliga ledare premieras samt hur deras kompetens värderas? Syfte: Syftet med studien är att beskriva förekomsten av strukturella skillnader i hur kvinnliga och manliga ledare inom den administrativa byggbranschen premieras samt hur deras kompetens värderas. I de fall vi finner strukturella skillnader ämnar vi även att beskriva och förstå i vilken grad de förekommer, och hur de tar sig till uttryck. LÄS MER

 5. 5. Gympa i förskolan? : En studie om pedagogers syn på motorik och rörelseglädje i förskolan

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Jessica Erlandsson; [2007]
  Nyckelord :motorik; rörelseglädje;

  Sammanfattning : The intention of the study is to investigate pedagogues understanding of physical activities in preschool. Should special activities be planned in order to stimulate children´s progress in motor skills? I also want to find out if pedagogues found the acitivities in preschool curriculum which says that the aim is to develop children´s body perception and teaching children how to care for their own health. LÄS MER