Sökning: "Jessica Gottmarsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jessica Gottmarsson.

  1. 1. Handelskvarteret Valvet : En fallstudie om konkurrensstrategier vid etablering av nytt handelskvarter

    Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

    Författare :Jessica Gottmarsson; [2021]
    Nyckelord :Retail; competition strategies; shopping mall; new establishment; five force theory; generic strategies; SWOT analysis; Detaljhandel; konkurrensstrategier; köpcentrum; nyetablering; femkraftsmodellen; generiska basstrategier; SWOT analys;

    Sammanfattning : Karlstad står inför sin största stadsomvandling i modern tid. Fler bostäder, utökad och förbättrad stadskärna, förnyad infrastruktur för både tåg-, buss-, bil-, gång- och cykelresenärer är delar av kommunens vision inför 2030. Handelsindex tyder på fortsatt goda förutsättningar till konsumtion. LÄS MER