Sökning: "Jessica Grip"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jessica Grip.

  1. 1. A stratigraphic study of a coastal section through a Late Weichselian kettle hole basin at Ålabodarna, western Skåne, Sweden

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

    Författare :Jessica Oster; [2004]
    Nyckelord :geography; geology; stratigraphy; Ålabodarna; Skåne; Sweden; Late Weichselian; kettle hole basin; Earth and Environmental Sciences;

    Sammanfattning : Populärvetenskaplig sammanfattning: En undersökning har utförts av sediment avsatta i en liten sjöbassäng som exponerats i kustklinten vid Ålabodarna i västra Skåne. Undersökningen har bidragit med betydelsefull information om vegetationens ankomst till och expansion i området. LÄS MER