Sökning: "Jessica Haas Forsling"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jessica Haas Forsling.

  1. 1. Från skam till självaktning : En tematisk läsning av judisk identitet i Jascha Golowanjuks Främmande fågel

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

    Författare :Jessica Haas Forsling; [2020]
    Nyckelord :Antisemitism; Golowanjuk; Jewish self-hatred; Jewish identity; Jewish author; Swedish Jewish author;

    Sammanfattning : This essay offers a thematic analysis focusing specifically on antisemitic motifs, in Jascha Golowanjuk’s novel Främmande fågel (1944). The Jewish identity of the protagonist is analyzed as a parallel development to his other identity processes, in which his artistry as a violinist is especially emphasized. LÄS MER