Sökning: "Jessica Happach"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jessica Happach.

  1. 1. Det är så exkluderande som det kan bli : En studie om arbetet med nyanlända elever i förberedelseklass

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

    Författare :Sara Markham; Jessica Happach; [2016]
    Nyckelord :Förberedelseklass; integration; skola; exklusion och inklusion; etablerade och outsiders;

    Sammanfattning : I dagens mångkulturella Sverige har begreppet integration kommit att bli ett hett ämne i många olika sociala och politiska sammanhang i takt med en ökad migration. Vår studie syftade till att undersöka hur arbetet kring nyanlända barn och ungdomar i förberedelseklasser fungerade utifrån de som arbetade kring dem. LÄS MER