Sökning: "Jessica Hedström"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Jessica Hedström.

 1. 1. Hotellbranschens längtansfulla intryck : En kvalitativ studie om den digitala sinnesmarknadsföringenoch varumärkesutveckling i hotellbranschen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Rosna Hasan; Jessica Hedström; Johanna Rannebjer; [2021]
  Nyckelord :Varumärkesupplevelse; varumärkeslojalitet; multisensorisk stimuli; sinnesmarknadsföring; digital marknadsföring; storytelling;

  Sammanfattning : The digital world is developing and due to the development the hotel industry has neededto advance their digital development. The purpose of this study is to analyze how thehotel industry is working with multisensory marketing to create stimuli by interplayingthe human senses. LÄS MER

 2. 2. Platsens roll i filmen : En flerfallsstudie om destinationsvarumärken inom filmturism

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Jessica Hedström; Sara Rydhard; [2019]
  Nyckelord :Filmtourism; filmtourists; destination brands; storyline; storytelling; commercialisation; image; place identity; Filmturism; filmturister; destinationsvarumärken; storyline; storytellning; kommersialisering; image; platsidentitet;

  Sammanfattning : Syfte och Forskningsfråga Följande flerfallsstudie behandlar relationen mellan fenomenet filmturism och destinationsvarumärken. Utifrån fenomenet ställer studien frågan vilka förutsättningar film skapar för uppbyggnad av destinationsvarumärken. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans upplevelse av mötet med den våldsutsatta kvinnan : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Jessica Hedström; Therese Laxén; [2016]
  Nyckelord :Experiences; Intimate partner violence; Male partner; Nurse; Violence against women; Kvinnovåld; Manlig partner; Sjuksköterska; Upplevelser; Våld i nära relationer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem som beskrivs som ett globaltfolkhälsoproblem. De senaste 10 åren har antalet anmälningar i Sverige gällande kvinnovåldökat med 30 procent. Kvinnovåld omfattar fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. LÄS MER

 4. 4. Sociala medier som marknadsföringskanal : En studie kring hur punk och rockare upplever och använder sociala medier.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Jessica Hedström; Jonas Lyckegård; [2012]
  Nyckelord :sociala medier; konsumenter; rock; punk mode; Marknadsföring;

  Sammanfattning : Problembakgrund: Sociala medier har blivit så viktigt att marknadsförare inte kan bortse ifråndem (Patino, Pitta och Quinones, 2012). Det är viktigt att företag har en klar strategi för hurmarknadsföringen på sociala medier ska se ut (Setreus, 2011). LÄS MER