Sökning: "Jessica Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade orden Jessica Karlsson.

 1. 1. Anestesisjuksköterskors upplevelse av att arbeta på Covid-19 iva

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Jessica Karlsson; Magnus Königsson; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; nurse anesthetist; qualitative content analysis; work enviroment; mental health; Covid-19; anestesisjuksköterska; kvalitativ innehållsanalys; arbetsmiljö; mental hälsa;

  Sammanfattning : Anestesisjuksköterskors upplevelse av att arbeta på Covid-19 iva Abstrakt Bakgrund: I december 2019 kom nyheten från Kina om Covid-19 viruset. Ett smittsamt virus som spred sigt över världen och skapade en ny pandemi. Covid-19 kan ge mycket allvarliga luftvägssymtom som kräver avancerad intensivsjukvård. LÄS MER

 2. 2. Vem kan fånga vinden? : En undersökning om tillgängliggörande av konst och kultur för unga från landsbygden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Jessica Ahlström; [2020]
  Nyckelord :Landsbygd; inkludering; konstpedagogik; diskurs; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Med barnkonventionen som ny lag står Sverige inför utmaningen att tillgängliggöra kultur och konstnärligt skapande för alla barn och unga. Detta samtidigt som viktiga kulturinstitutioner på landsbygden läggs ned eller förflyttas till större orter. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans upplevelse att vårda palliativa patienter i deras hemmiljö : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Jessica Karlsson; Camilla Sultan; [2020]
  Nyckelord :sjuksköterska; palliativ vård; livets slut; hemvård; erfarenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Palliativ vård innebär ett förhållningssätt där vården har som syfte att förbättra livskvaliteten för patienter med livshotande sjukdom och för deras närstående. I samband med Ädelreformen 1992 då ålderdomshemmen lades ner fick kommunen ökat ansvar över hemsjukvården. LÄS MER

 4. 4. Skapa inre motivation för läsning : En litteraturstudie om hur yttre faktorer kan öka elevernas inre motivation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Amela Pejmanovic; Karlsson Jessica; [2020]
  Nyckelord :Reading motivation; reading development; fiction; intrinsic motivation; extrinsic motivation; middle school; Läsmotivation; läsutveckling; skönlitteratur; inre motivation; yttre motivation; mellanstadiet;

  Sammanfattning : En individs förmåga att läsa är betydelsefull av den orsak att läsningen är användbar hela livet. Genom läsningen utvecklas olika förmågor vilka blir särskilt aktuella i skolan där de kommer till uttryck i alla ämnen. Trots att läsning har stor betydelse för att en elev ska fullfölja sin skolgång råder bristande läsmotivation. LÄS MER

 5. 5. Men hur mår arbetsförmedlarna då? : En kvalitativ studie om arbetsförmedlares anställningsotrygghet efter januariavtalet 2019.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Martina Karlsson; Jessica Alexandersson; [2020]
  Nyckelord :Job insecurity; stress factors; leadership; communication; coping strategies.; Anställningsotrygghet; stressfaktorer; ledarskap; kommunikation; copingstrategier.;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att ta reda på om och på vilket sätt arbetsförmedlare känner stress genom anställningsotrygghet. Vi valde att fokusera på de arbetsförmedlare som fortsatte arbeta på arbetsförmedlingen efter att januariavtalet slöts och omorganiseringen av arbetsförmedlingen startade. LÄS MER