Sökning: "Jessica Kok"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jessica Kok.

  1. 1. Har du förstått vad jag säger? : En kvalitativ studie om distansarbetets påverkan på intern kommunikation

    Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

    Författare :Jessica Kok; Alva Mattsson; Lina Rönnqvist; [2022]
    Nyckelord :Kommunikation; distansarbete; kommunikationsmedium; samarbete; kommunikationsstörningar;

    Sammanfattning : Forskningsfrågor: - Hur har en omställning till hybrid- och distansarbete påverkat en organisations interna kommunikation?  - Vilken påverkan har val av kommunikationsmedium på den interna kommunikationen under distansarbete?   Syfte: Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur en övergång till hybrid- och distansarbete påverkar samarbete och intern kommunikation i organisationer. Syftet är också att belysa val av kommunikationsmedium, vilka hinder och störningar som kan uppstå samt vilka utmaningar som är förknippade med distansarbete. LÄS MER