Sökning: "Jessica Lundmark"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Jessica Lundmark.

 1. 1. Från hus till hus i en återbruksprocess -Potentialen för återbruk som materiell och meningsskapande resurs i nybyggnation.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Jessica Lundmark; [2019-06-17]
  Nyckelord :Recycling; Circular economy; Cultural Heritage; Cultural Heritage process; Conversion;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats, 15 hpBebyggelseantikvariskt programLå 2018/19Göteborgs Universitet, Kulturvård.... LÄS MER

 2. 2. Billowska huset -från landsbygd och stad till en samlad kulturmiljö

  L2-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Jessica Lundmark; [2018-06-14]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bebyggelsehistorisk uppsats, 7,5 hpBebyggelseantikvariskt program, årskurs 2.... LÄS MER

 3. 3. Professionella bloggar - girl power eller genusfälla?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Jessica Lundmark; [2012]
  Nyckelord :social class; gender; individualization; professional blog; young girl; blondinbella; kissie; fashion; shopping; entrepreneur;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en kvalitativ studie av de två största professionella bloggarna i Sverige, blondinbella.se och kissies.se. Studiens syfte är att ta reda på vilka markörer för klass och genus som kan hittas på bloggarna och utifrån dessa vilken bild av att vara ung tjej det är som förmedlas till bloggarnas läsare. LÄS MER

 4. 4. Man måste anpassa sig hela tiden : Två föräldrars livsberättelser

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information; Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Jessica Lundmark; Ingela Gyllspång; [2010]
  Nyckelord :life history; parents with different cultural background; interculturality; livshistoria; föräldrar med annan kulturbakgrund; interkulturalitet;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att, med hjälp av life-history metoden, bidra med en fördjupad förståelse av hur föräldrar med utländsk bakgrund upplever och erfar sitt liv under ankomsten till Sverige och hur de minns och konstruerar sin egen migrationshistoria och sönernas skolgång. Livshistorierna baseras på intervjuer med två föräldrar från Irak och Iran. LÄS MER

 5. 5. Beskrivning av produktionsledares upplevda psykosociala arbetsmiljö och arbetssituation

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för arbets- och miljömedicin

  Författare :Jessica Lundmark; [2007]
  Nyckelord :Psykosocial arbetsmiljö; arbetssituation; självskattad hälsa; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med projektet var att kartlägga produktionsledarnas upplevda psykosociala arbetsmiljö och arbetssituation samt deras självskattade hälsa i en verkstadsindustri för att kunna utveckla företagshälsovårdens tjänster. För att undersöka om det fanns brister i den psykosociala arbetsmiljön användes Arbetslivsinstitutets frågeformulär om förutsättningar, psykosocial arbetsmiljö och självskattad hälsa. LÄS MER