Sökning: "Jessica Näslund"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jessica Näslund.

 1. 1. Miljön och materialets betydelse när sex Reggio Emiliaförskolor presenterar sin verksamhet : En retorisk analys av sex förskolors hemsidor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Karin Sundqvist; Jessica Näslund; [2019]
  Nyckelord :Reggio Emilia; rhetoric; rhetorical text analysis; the environment as the third pedagogue; the competent child; the hundred languages; ethos; pathos; logos.; Reggio Emilia; retorik; retorisk textanalys; miljön som den tredje pedagogen; det kompetenta barnet; de hundra språken; ethos; pathos; logos.;

  Sammanfattning : The aim of the study is to conduct a qualitative rhetorical analysis of websites where Reggio Emilia-inspired preschools present their pedagogy to gain increased knowledge of the content that is written, focusing on the environment and materials. The environment is important in the Reggio Emilia pedagogy and they are convinced that the environment is of great importance for children's play, interaction, and upbringing into a democratic society. LÄS MER

 2. 2. Visselblåsning och dess integration med intern styrning och kontroll : En studie av svenska universitet och högskolor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Jessica Mourujärvi; Frida Näslund; [2017]
  Nyckelord :Visselblåsning; intern styrning och kontroll; universitet och högskolor; integration;

  Sammanfattning : Med bakgrund i ett flertal uppmärksammade skandaler runt om i världen har intern styrning och kontroll fått en allt större roll inom såväl privata och offentliga organisationer. Undersökningar har visat att en viktig källa för att upptäcka oegentligheter består av personer som rapporterar misstankar om oegentligheter, så kallade visselblåsare. LÄS MER