Sökning: "Jessica Nyman"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Jessica Nyman.

 1. 1. Identifiering av kvinnor utsatta för våld i nära relationer. En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Liselott Nyman; Jessica Lundgren; [2022]
  Nyckelord :Våld i nära relationer; Kommunikation; Identifiering; Screening; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cirka var tredje kvinna i världen har blivit utsatt för våld av en partner och mörkertalet är stort. Trots att identifiering av våld ökar betydligt när vårdpersonal ställer frågor om våldsutsatthet är det många inom vården som inte gör det. LÄS MER

 2. 2. Samverkan vid inskolning : En enkätstudie om vårdnadshavarnas upplevelse av inskolningunder covid-19

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Martina Edblad; Jessica Nyman; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; förskola; föräldrars perspektiv; inskolning; kommunikation; samverkan; trygghet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur vårdnadshavare upplevde samverkan vid inskolning under pandemin och detta för att bidra med mer kunskap till pedagoger om föräldrars uppfattningar om inskolningen. Studien berör upplevelserna av föräldrarnas perspektiv av inskolning under covid-19 pandemin. LÄS MER

 3. 3. Sörja för person - ett svårtolkat begrepp : En intervjustudie med gode män för huvudmän som har insatser enligt LSS

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Jessica Nyman; Emma Rondina Bisi; [2016]
  Nyckelord :Curatorship; ensure the person; LSS; autonomy; empowerment; Godmanskap; sörja för person; LSS; handlingsutrymme; empowerment;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur gode män för huvudmän med insatser enligt LSS tolkar sitt uppdrag sörja för person och ser på möjligheterna att utföra det. Vi utgick från följande frågeställningar: Hur definierar de intervjuade gode männen sitt uppdrag sörja för person? Hur beskriver de intervjuade gode männen det handlingsutrymme de upplever sig ha i uppdraget? Vilka utmaningar upplever de intervjuade gode männen i sitt uppdrag? Studien baseras på kvalitativa intervjuer som utgått från en halvstrukturerad, temaindelad intervjuguide. LÄS MER

 4. 4. Från objekt till tecken - en studie i rekvisita, naturalism och Tjechov

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Jessica Nyman; [2014]
  Nyckelord :rekvisita; objekt; tecken; teater; naturalism; Tjechov; Stanislavski; Körsbärsträdgården; rekvisitör; semiotik;

  Sammanfattning : Genom en teoretisk studie kombinerad med praktikbaserad empiri ifrån mitt praktiska arbete redogör jag i denna text för rekvisita som aktör och dess roll inom teater. Med de litterära undersökningarna inom naturalism och Tjechov-tradition och de praktiska erfarenheterna av att arbeta med rekvisita försöker jag ta fasta på vad rekvisita är och hur det används och har använts tidigare i Tjechovs pjäser. LÄS MER

 5. 5. Klassrumsmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Elin Skaremark-Nyman; Jessica Ekdahl; [2014]
  Nyckelord :lågstadiet; klassrumsmiljö; Waldorf; Reggio Emilia; Vittra; elevinflytande;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om klassrumsmiljö, vad pedagogerna tänker kring den och hur stort inflytande eleverna har. Idéen till denna studie kom från en diskussion om elevers behov, inkludering och exkludering samt deras möjlighet till påverkan av klassrummet under sin egen skolgång. LÄS MER